ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 21/12/18

          ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ ดร.วัชระ ตันรานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายองค์กรและสมาคมที่ช่วยเหลือผู้พิการ นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2000 คน

          กรมสุขภาพจิตโดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข Mental health is happy life" โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆในการดูแลผู้พิการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางด้านสังคมของผู้พิการและสร้างพื้นที่ในการแสดงสมรรถนะและสมรรถภาพ ของผู้พิการ ตลอดจนเป็นการมอบความสุขผ่านกิจกรรมเกมนันทนาการดีๆ

           ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี มูลค่า 16,958,455 บาท พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กพิเศษ พิการ งาน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และสุขภาพจิตเด็ก การแสดงของเด็กและผู้พิการ เกมส่งเสริมพัฒนาการการตรวจประเมินเพื่อพื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนผู้พิการและจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก