ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
1 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 103 ทุน 0
2 จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0
3 ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 0
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจำจังหวัดพัทลุงจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิการที่มีฐานะยากจน จำนวน 515,000 บาท 0
5 ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ประจำปี 2563 0
6 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอุดรธานี 0
7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมนุษย์สระบุรีส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 0
8 จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 0
9 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดอาคาร “อารยปัญญาพัฒน์” ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งแรกของประเทศไทย 2
10 จังหวัดตรัง กำหนดออกหน่วยบริการ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา 4
11 ขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 IOC 3
12 พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ 3
13 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมแก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 3
14 จังหวัดขอนแก่น คว้า 6 รางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 3
15 จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าฯ เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 3
16 จ.สตูล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 515,000 บาท 5
17 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6
18 จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ 346 ราย เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท 6
19 สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชมนวัตกรรมการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 6
20 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดยโสธร 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก