ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

การพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับตัวเลขแต่เนิ่นๆ ของเด็กที่บกพร่อง 01/12/2009

การพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับตัวเลขแต่เนิ่นๆ ของเด็กที่บกพร่อง 01/12/2009

นัก เรียนแอลดีในระดับโรงเรียนประถมศึกษาและระดับอนุบาลบ่อยครั้งที่ต้องดิ้นรน ที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์ พวกเขามีความยุ่งยากในการนับเลข การเรียกชื่อตัวเลข การจดจำตัวเลข และการเขียนมันลงไป ปัญหาพื้นฐานนี้เรียกว่า “การรับรู้เกี่ยวกับตัวเลข” “การรับรู้เกี่ยวกับตัวเลข” ที่มีต่อคณิตศาสตร์ เหมือน “...

การตรวจวิเคราะห์ทักษะทางสังคม: กลยุทธ์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสังคม 12/11/2009

การตรวจวิเคราะห์ทักษะทางสังคม: กลยุทธ์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสังคม 12/11/2009

เจ เนทและผมกำลังเพลิดเพลินกับอาหารมื้อค่ำที่แสนวิเศษที่บ้านเพื่อน เจ้าของ บ้านคือ เจอร์รี่และลินดา ซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนของเรา บาร์บี้อายุ 12 ปีมีปัญหาด้านภาษาและการเรียนรู้อย่างเห็นได้ชัด และความยุ่งยากเหล่านี้ เป็นสาเหตุของความยุ่งยากด้านสังคมของเธอ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก