ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สตูล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 515,000 บาท

วันที่ลงข่าว: 14/09/20

       วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล มีหัวหน้าส่วนราชการ และเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

        ทั้งนี้สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดสตูลจำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท 

        ในโอกาสนี้นางภทร คุณาธรรม ตัวแทนผู้ปกครองของเด็กหญิงวรารัตน์ คุณาธรรม ผู้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำจังหวัดสตูล กล่าวแสดงความรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแล และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ โดยสัญญาว่าจะนำเงินทุนที่ได้รับครั้งนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิของคุณพุ่มต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก