ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 14/09/20

        นายโกมล จันทศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมกับนักบริบาลของพ่อ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG.-Care giver  ออกเยี่ยมบ้านสูงอายุ 4 ราย ในเขต ม.3 บ้านนาเจียงตำบลโคกงาม คือผู้สูงอายุชาย อายุ 89 ปี ติดเตียง แต่ยังเปลี่ยนนั่งรถเข็นได้ กินอาหารและยาจากญาติป้อนได้ดีทั้ง 3 เวลา ชื่นชมญาติที่ดูความสะอาดผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมดีมาก ผู้สูงอายุหญิง 98 ปี ติดบ้าน ยังดูแลตนเองได้บางส่วน เช่น กินอาหารที่เตรียมให้ได้ ผู้สูงอายุคู่สามีภรรยา ชายอายุ 97 ปี หญิงอายุ 87 ปี ยังช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ทั้งคู่  เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" 

        อำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฎิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ(DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า”คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า”ต่างดนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น...เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน...ฉะนั้น...แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น...แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า”จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0)”Loei for All”(เลยเมืองของทุกคน)โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มี่ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มี่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy “(เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า”เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”       

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก