ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 31/08/20

         ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิการ จำนวน 105 ทุน

         ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมูลนิธิคุณพุ่มได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ได้จัดสรรเงินงบประมาณมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการจัดสรรมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

          สำหรับในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 525,000 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองรวมทั้งให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ตามประสงค์ของทูลกระหม่อมฯ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งได้สร้างความปลื้มปีติ พร้อมทั้งสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีต่อเด็กพิการผู้รับทุน และผู้ปกครองเป็นอย่างสูง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก