ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด

วันที่ลงข่าว: 31/08/20

        ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดแพร่ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้ารับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์มาเป็นปี 22 สภาสังคมสงเคราะห์จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนสิงหาคม 2563 

        นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน กลุ่มเป้าหมาย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 8 ราย

 

        การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกคน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก