ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอุบลราชธานี พบคนไร้ที่พึ่งกว่า 100 ราย สาเหตุเนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย และถูกทอดทิ้ง

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

        ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พบว่า สถานการณ์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มีการสำรวจ จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ตลอดจนสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีคนไร้ที่พึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 693 ราย เป็นชาย 475 ราย และหญิง 218 ราย 

        สำหรับปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี พบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 170 ราย เป็นชาย 106 ราย และหญิง 64 ราย เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 123 ราย คนต่างจังหวัด จำนวน 44 ราย และคนต่างด้าว จำนวน 3 ราย ช่วงอายุของคนไร้ที่พึ่งพบมากที่สุดในช่วงอายุ 40 - 59 ปี และอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบว่าผู้สูงอายุที่มีร่างกายพิการ จำนวน 63 ราย ผู้ที่ร่างกายปกติ จำนวน 56 ราย และผู้สูงอายุ จำนวน 49 ราย ส่วนสาเหตุนั้น เกิดจากไม่มีที่อยู่อาศัยและถูกทอดทิ้ง จำนวนมากที่สุด รองลงมาครอบครัวฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และไม่ต้องการอยู่กับครอบครัว 

        อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ได้นำคนไร้ที่พึ่งเข้ารับการคุ้มครองช่วยเหลือที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 110 ราย ส่วนคนไร้ที่พึ่งติดต่อขอรับการช่วยเหลือด้วยตัวเอง จำนวน 16 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก