ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

          วันที่ 25 ส.ค. 63 ที่ห้องภัทรพร โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายสุนทร ศรีเมฆ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถวิเคราะห์ปัญหา และรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำ หรือเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องและสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

          การอภิปรายในครั้งนี้มีหัวข้อ ที่สำคัญประกอบด้วย 1.กองทุนคุ้มครองเด็ก 2.กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3.กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4.กองทุนผู้สูงอายุ และ 5.กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 80 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก