ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ลงข่าว: 19/08/20

          วันที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 โดยนางจรวยพร จิตรอารี รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

          การประชุมในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้โอนจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ปีงบประมาณ 2563 ให้จังหวัดดำเนินการงบประมาณสงเคราะห์กรณีรายบุคคล ได้รับการจัดสรร จำนวน 50,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 150,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่พึงจะได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่ เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ เด็กที่มีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ เด็กพิการเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ที่กำหนดกฎหมาย เด็กที่ถูกทารุณกรรม

          จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประเภทสงเคราะห์รายบุคคล สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเงิน 50,000 บาท มีครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน จำนวน 5 ครอบครัว จำนวนเด็ก 9 ราย รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก