ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ราชบุรี มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 19/08/20

            วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและเด็กพิการจังหวัดราชบุรี ในมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กพิการที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษ เด็กที่มีความผิดปกติทางสมอง และเด็กด้อยโอกาส โดยพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติก เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ

            สำหรับปีการศึกษานี้มีผู้ได้รับทุนทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน ในส่วนของจังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 122 ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระให้พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง และนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการ ให้มีศักยภาพช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีอ่านพระดำรัสแสดงความยินดีจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก