ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินพันล้าน เป็นรายได้แผ่นดิน

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

          ศาลปกครอง สั่งเพิกถอนคำสั่ง ก.คลัง ที่ให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินกว่า 1 พันล้านเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ชี้เป็นคำสั่งไม่ชอบด้วย กม. เหตุขณะออกคำสั่งยังไม่มี กม.รองรับ ซ้ำทำกระทบสภาพคล่องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

          วันที่ 5 ส.ค.2563  ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท

          ทั้งนี้ คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากทางสมาคมฯ เห็นว่า เงินกองทุนไม่มีสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็น ทั้งยังมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้น แม้กระทรวงการคลังจะมีคำสั่งลดยอดเงินส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต้องนำส่งจากจำนวน 2,000 ล้าน มาเหลือ 1,000 ล้าน สมาคมฯ ก็ไม่เห็นด้วยจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

          ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงคลังระบุว่า ขณะที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งดังกล่าวนั้นยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีข้อเท็จจริงตามคำให้การของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่า หากกองทุนฯนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเกินกว่า 1,000 ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนฯ และเมื่อเงินที่เกินกว่าสภาพคล่องของกองทุนมีจำนวนไม่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท การที่กระทรวงการคลัง โดยปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งเรียกให้กองทุนฯนำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของกองทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 2,000 ล้านบาท ย่อมทำให้คนพิการและองค์กรคนพิการอาจต้องสูญเสียจากการขาดสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตลอดจนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน ส่งผลกระทบต่อกองทุนฯเกินกว่าจะคาดหมายได้ ดังนั้นการที่กระทรวงคลังโดยปลัดกระทรวงคลังมีคำสั่งกำหนดให้กองทุนฯนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/politics/detail/9630000080110
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก