ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

           วันที่ 5 ส.ค. 63  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบผู้ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ ณ พื้นที่จังหวัดเลย

            โดยเวลา 09.30 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย รายงานว่า จังหวัดเลย รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 12 ตำบล 73 หมู่บ้าน 1,204 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมืองเลย (จำนวน 1 ตำบล 13 หมู่บ้าน 500 หลังคาเรือน) อำเภอนาด้วง (จำนวน 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน รวม 91 หลังคาเรือน) อำเภอปากชม (จำนวน 5  ตำบล รวม 38 หมู่บ้าน 450 หลังคาเรือน) และอำเภอเชียงคาน (จำนวน 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน 163 หลังคาเรือน) โดยให้ความช่วยเหลือ ระยะเร่งด่วน อาทิ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอำนวยการหลักในการระดมสรรพกำลัง และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรการกุศล และการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ขึ้น ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ที่ 1 บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ส่วนระยะปานกลาง จัดให้มีการฝึกอบรม เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และจิตอาสา การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            สำหรับหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ได้แก่ ด้านการดำรงชีพ ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว เป็นต้น

            จากนั้น องคมนตรี เป็นประธานเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอำเภอเมืองเลย นายอำเภอนาด้วง ผู้แทนนายอำเภอปากชม และผู้แทนนายอำเภอเชียงคาน จำนวน 1,040 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ต่อมา องคมนตรีเดินทางไปยังวัดศรีสว่างวารี บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือ ได้รับประทานอาหารที่ปรุงสด ใหม่ ถูกสุขอนามัย

            ต่อจากนั้น นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย  นายมี ขวัญคุ้ม อายุ 73 ปี นางประยูร อุดมสุข อายุ 36 ปี นายสุพจน์ ขันวิเศษ อายุ 43 ปี นายสิทธิชัย มูลถวิลย์ อายุ 30 ปี นายชาญณรงค์ ชัชวาล อายุ 40 ปี นางคำมวย ผลผดุง อายุ 56 ปี นางมี บุตรดา อายุ 80 ปี นางจันที แก้วสมบัตร อายุ 85 ปี นางฟั้น พรหมศิรา อายุ 78 ปี และนางแวง แสนสวัสดิ์ อายุ 91 ปี ซึ่งประชาชนทั้ง 10 ราย ประสบปัญหาบ้านเรือนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย บางรายเป็นผู้พิการทางจิตและพฤติกรรม บางรายเป็นผู้ป่วยติดเตียง บางรายเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นต้น นำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก