ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รพ.สต. บ้านตูบค้อ ขับเคลื่อนกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

        สำนักงานสาธารณสุขอำภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  เจ้าหน้าที่ รพ.ส.บ้านตูบคอ ดำเนินการตรวจร้านอาหารแผงลอยในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้บคลากรที่กี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อทำให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิและสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตราย หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อการเจริญของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการตรวจร้านด้ โดยใช้ S12 จำนวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่ง และร้านลาบ/ก้อย พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกร้าน เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฎิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ(DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า”คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่า”ต่างดนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น...เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน...ฉะนั้น...แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น...แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า”จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0)”Loei for All”(เลยเมืองของทุกคน)โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มี่ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มี่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy “(เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า”เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก