ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครพนม จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการแสดงศักยภาพในสังคม

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

            นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึกชั้น 3 ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการแสดงศักยภาพในสังคม ส่งผลให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 900 คน 

            ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านคนพิการการ มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร หน่วยงานดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ  คนพิการดีเด่น และองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานองค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการ การจัดนิทรรศการ การมอบของขวัญให้กับคนพิการที่มาร่วมงาน การแสดงดนตรีจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม และการแสดงความสามารถของคนพิการ เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก