ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดพะเยา

วันที่ลงข่าว: 13/12/19

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 997 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือยร้อนจากภัยหนาวในขณะนี้ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายวุฒิชัยเสาว โกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ 

        ในการนี้องคมนตรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบอาหารพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่มารับสิ่งของพระราชทาน โดยได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อีกจำนวน 3 ชุด จากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาว 

        ในห้วงปี 2562-2563 พบว่าจังหวัดพะเยา มีราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพและผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาวรวม จำนวน 87,598 สำหรับอำเภอปง มีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 15,844 ราย โดยจังหวัดพะเยาจะได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเอกชนมูลนิธิการกุศลต่างๆช่วยเหลือราษฎรต่อไป 

        จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปที่หอประชุมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน 997 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อีกจำนวน 3 ชุด สำหรับอำเภอเชียงม่วน มี ประชาชนที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจำนวน 2,260 ราย โดยหน่วยงานราชการในพื้นที่และภาคเอกชน ได้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก