ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหนุนเสริม ดูแลเด็กพิเศษ จชต. ร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ลงข่าว: 13/12/19

          วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมต้อนรับ ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เดินทางมาพบปะ พูดคุยและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2042/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

          ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวถึงแนวทางการทำงานและขับเคลื่อน ดูแลศูนย์การศึกษาพิเศษและเด็กพิเศษในประเทศว่า สิ่งสำคัญของศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่ง คือ การพัฒนาและยกระดับเด็กพิเศษให้เป็นคนดีและไม่เป็นภาระของสังคม เด็ก ๆ ที่ผ่านการดูแลจากศูนย์การศึกษาพิเศษจะต้องช่วยเหลือ และสามารถประกอบอาชีพตามความสามารถของตนเองได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษที่ต้องร่วมกันวางแนวทางการฝึกสอนให้เป็นโมเดลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกศูนย์การศึกษาฯ เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษให้มีคุณภาพทั่วประเทศ

          ด้าน นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงภารกิจของ ศอ.บต. ที่เป็นหน่วยประสานและหนุนเสริมการดูแลกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ รวมถึงเด็กพิการว่า ศอ.บต. พร้อมเป็นหน่วยงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางและเด็กพิเศษในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลดังกล่าวให้มีความกินดี อยู่ดี ช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ ซึ่งมีพันธกิจ 3 ประการในการดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ

          1.การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเอกภาพ เกิดการปฏิบัติและมีเป้าหมายไปในแนวทางเดียวกัน

          2.ติดตาม เร่งรัด ผลักดันการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย

         และ 3.ดำเนินงานเสริมความมั่นคงในพื้นที่

          ทั้งนี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังจะมีโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รร.ศษ.จชต.) ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง โดยตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านพงกาเซาะ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยเปิดสอนเด็กพิเศษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งเป็นห้องเรียนกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ห้องเรียนกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ห้องเรียนกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว และห้องเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก ซึ่ง ศอ.บต. พร้อมหนุนเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กพิเศษในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก