ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตา ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 13/12/19

            วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม

            นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เนื่องจากพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและเวลา เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก สมควรที่นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครควรนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการสอดรับกับการเป็นปีอาสาสมัครสากล ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครไทย ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดโครงการ ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562  กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงของนักเรียนผู้พิการทางสายตา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด การมอบทุนการศึกษา และการเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้พิการทางสายตา 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก