ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
81 ศอ.บต. จัดคัดกรองและประเมินความพิการ เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสถาบันสิรินธร และขับเคลื่อนการจัดตั้ง "ธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 1 ข่าวประจำวัน 13
82 สระแก้วขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการสู่การปฏิบัติจัดฝึกอบรมสร้างความรู้จัดการภัยให้ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 10
83 จ.จันทบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท หลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ข่าวประจำวัน 14
84 เทศบาลนครอุดรธานี มอบข้าวสารช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่ง และครอบครัวผู้พิการ 706 ครัวเรือน ข่าวประจำวัน 10
85 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 7
86 แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของพิจิตร มุ่งพัฒนาสู่อารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัยและให้คนพิการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ข่าวประจำวัน 8
87 จังหวัดสุรินทร์เตรียมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ข่าวประจำวัน 10
88 จ.อุบลฯ รับคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ฟรี ข่าวประจำวัน 9
89 จังหวัดอุบลราชธานี พบคนไร้ที่พึ่งกว่า 100 ราย สาเหตุเนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย และถูกทอดทิ้ง ข่าวประจำวัน 8
90 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ข่าวประจำวัน 8
91 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 9
92 อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หนองบัวลำภู มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในจังหวัดหนองบัวลำภู เสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 7
93 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลปี 2563 พบคนไร้ที่พึ่ง กว่า170 ราย สาเหตุพบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยและถูกทอดทิ้ง ข่าวประจำวัน 7
94 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 8
95 ผูู้ว่าฯสุโขทัย กำชับทุกภาคส่วนเร่งสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ข่าวประจำวัน 8
96 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ข่าวประจำวัน 8
97 จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 8
98 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 ข่าวประจำวัน 13
99 นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมาเป็นประธานในโครงการ "แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชายแดนใต้" ณ กองบังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ข่าวประจำวัน 15
100 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ข่าวประจำวัน 12

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก