ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา ซึ่งทำขึ้นโดยผู้พิการ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง

วันที่ลงข่าว: 03/10/18

          นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณบุคคลคนพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การจัดนัดพบแรงงานคนพิการ การแสดงบนเวที การออกบัตรประจำตัวคนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น และได้มีการจัดจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ในราคาดอกละ 20 บาท และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกับร่วมกันติดดอกแก้วกัลยาที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิการและคนพิการทั่วประเทศ

          สำหรับดอกแก้วกัลยา ที่นำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ และทรงพระราชทานลิขสิทธิ์ของดอกแก้วกัลยาให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ.2547 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับสนองพระกรุณาธิคุณ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้กับคนพิการทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย

         ทั้งนี้ ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. เลขที่ 100/41-42 ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2241-2841 และ 0-2241-5125

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก