ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 06/08/18

         นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากกรมการจัดหางานให้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนพิการที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการให้เกิดการจ้างงานโดยการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและคนพิการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งยังกระตุ้นให้คนพิการเห็นความสำคัญของการมีงานทำ โดยได้รับลงทะเบียนสมัครงานสำหรับคนพิการที่มีความพร้อมจะทำงาน รวมทั้งติดต่อประสานงานนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง และจัดส่งคนพิการที่ลงทะเบียนเพื่อหางานทำไปพบนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าทำงาน

ทั้งนี้ ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 มีคนพิการได้รับการบรรจุเข้าทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 63 คน จากจำนวนคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนหางานทำ จำนวน 81 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.77 ของคนพิการที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในสถานประกอบการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561) ส่งผลให้เกิดรายได้จำนวน 6,679,500 บาท

          ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดสงขลาที่เข้าเกณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ จำนวน  193  แห่ง   โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายรับคนพิการเข้าทำงาน จำนวน 148 แห่ง คนพิการได้รับการจ้างงาน จำนวน 767 คน

          สำหรับคนพิการที่ไม่ประสงค์จะทำงานในสถานประกอบการ หรือสถานประกอบการบางแห่งไม่สามารถจ้างคนพิการเข้าทำงานได้ อาจเนื่องด้วยเหตุผลลักษณะงานของสถานประกอบการไม่เหมาะที่จะให้คนพิการ หรือไม่สามารถจัดหางานเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เอื้อให้คนพิการทำงานได้ มีอีกทางเลือกหนึ่งให้นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้นั่นก็คือ การส่งเสริมอาชีพตามมาตรา 35 หมายถึง หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง/สถานประกอบการ อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามมาตรา 35 ในปีงบประมาณ 2561 มีคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ได้ยื่นขอรับสิทธิกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จำนวน 23 คน แยกเป็นคนพิการจำนวน 18 คน ผู้ดูแลฯ จำนวน 5 คน โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการได้ให้สิทธิกรณีจัดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าหรือบริการและจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือบริการ จำนวน 16 แห่ง นอกจากนี้ยังมีคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 อีกจำนวน 87 คน โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการในต่างจังหวัด เป็นผู้ให้สิทธิ เช่น กรณีการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ) กรณีการจัดจ้างเหมาช่วงงาน โดยมีมูลค่าตามกฎกระทรวง ไม่ต่ำกว่าจำนวน 109,500 บาท/คน/ปี  คิดเป็นเงินจำนวนรวม  9,526,500 บาท ส่งผลให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการได้มีรายได้ มีอาชีพ ที่เหมาะสม สามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระแก่สังคม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์จากสิทธิอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมที่คนไทยทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข

          ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา อาคารสำนักงานสรรพากร (หลังเก่าชั้น 2) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-4845 หรือที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/songkhla

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก