ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พก.จัดการสัมมนาระดับอาเซียนเพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมและสร้างคาวมเข้มแข็งของคนพิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

   

        วันที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” และ “การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1” รวมถึงพิธีเปิดตัวคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนและการเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 50 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ และสถาบันการศึกษา ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

 

        นายไมตรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้จัดการสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” และ “การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1” (Enabling Competitiveness of Social Enterprise for Empowering the Disabled through the Global Standard Measurement Practice and The 1st Meeting of Network of Inclusive Entrepreneurship in ASEAN) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน จาก 10 ประเทศอาเซียน 2) การสัมมนาเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการและสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ และ 3) การจัดแสดงนิทรรศการวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

        “การสัมมนาในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งหวังว่าจะส่งเสริมการพัฒนาอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้สังคมในระดับอาเซียนมีความก้าวหน้า ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการต่อไป” นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก