ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประเทศไทยมอบเอกสารอาเซียนที่เป็นอักษรเบรลล์ให้อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 07/08/17

          นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเอกสารสำคัญของอาเซียนที่แปลงเป็นอักษรเบรลล์และสื่อหนังสือเสียงให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

          การจัดทำเอกสารสำคัญของอาเซียน เป็นความคิดริเริ่มของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ “The Fifty at Fifty” เป็นโครงการผลิตเอกสารสำคัญของอาเซียนในรูปแบบของอักษรเบรลล์และสื่อหนังสือเสียง จำนวน 50 ชุด เป็นกิจรรมหนึ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนในปีนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงข้อมูลของอาเซียน โดยเอกสารอักษรเบรลล์ของอาเซียนดังกล่าวประกอบด้วยกฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนตุลาคม 2559

          อนึ่ง โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมตามนโยบายของไทยและอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก