ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญเสนอชื่อผู้พิการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 29/04/20
               มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ให้ดำเนินการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภทที่ได้รับความสำเร็จ ในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้รับการเผยแพร่และเป็นแบบอย่างต่อไป
            ขอเชิญชวนผู้พิการและผู้สนใจร่วมเสนอชื่อคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท คือ ทางการเห็น ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้และออทิสติก และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงมีผลงานดีเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563  
            โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org
 
ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก