ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด "PNU FAIR IN WONDERLAND : ดินแดนนวัตกรรม"

วันที่ลงข่าว: 14/02/20

          วันที่ 11 ก.พ. 63 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บค.) เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บค. กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นการเติบโตของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรอบด้านต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่ความเป็นแนวหน้าและนำสมัยทางวิชาการ สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข โดยสถาบันแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตเยาวชนให้มีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพ และนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือพัฒนาประเทศ ต่อไป

          สำหรับพิธีเปิดงานได้ใช้หุ่นยนต์ต้นแบบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไฮไลท์ เพื่อแสดงถึงนวัตกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด "PNU FAIR IN WONDERLAND : ดินแดนนวัตกรรม" จากนั้น มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร จำนวน 61 ราย ต่อด้วยการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระดาษเหลือทิ้ง จากสำนักงานผลิตใบเตยหอมเพื่องานสานบรรจุภัณฑ์ และรางวัลเหรียญเงิน Application หรือเว็บไซต์ที่สอนนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านการเล่านิทาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน และการแสดงสานภาษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่หลากหลาย

          ทั้งนี้ งานครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเปิดบ้านแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ โชว์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น การจำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจ และการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก