ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อพท.จัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลปือาเซียนในภูมิภาค ปี 2563

วันที่ลงข่าว: 22/01/20

       ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี–นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2563 

        นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า การจัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2563 ดังกล่าวเป็นเรื่องสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรีเห็นชอบให้จังหวัดสุพรรณบุรีพัฒนาเมืองสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก และได้ส่งข้อเสนอเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี อพท. จึงได้สานต่อเรื่องนี้อย่างจริงจังในการขับเคลื่อน Creative City ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 

        สำหรับการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นนโยบายสำคัญของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มอบให้ อพท. เป็นหน่วยงานต้นน้ำในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

        ทั้งนี้ การดำเนินงานในการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ได้เป็นไปตามแนวทางที่ นายปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ประธานกรรมการ อพท. ได้ริเริ่มการขับเคลื่อนและผลักดันแนวคิดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับ อพท. ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ สร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ทำให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนานโยบายในระดับท้องถิ่นผ่านกิจกรรมดนตรี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยกระบวการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ที่ อพท. ใช้เป็นเครื่องมือต่อการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนโดยตรง 

        ดังนั้น อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 หรือ อพท.7 จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน โดยมี อาจารย์อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2562 ที่กรุณาให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาโครงการและประสานความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน 10 ประเทศ จำนวน 20 คน มาให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในระดับการศึกษาขั้นต่างๆแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ในเขตพื้นที่พิเศษ 7 เมืองโบราณ อู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจะบูรณาการร่วมมือกันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีจำนวน 200 คน ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศิลปิน และนักวิชาการด้านดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และแสดงเจตจำนงจากภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองดนตรี สามารถยกระดับไปสู่เมืองการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก