ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สผ. และ GIZ จัดงาน“เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน” หวังคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดขยะ และร่วมบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันที่ลงข่าว: 04/09/19

          สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดงาน“เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน” หวังคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดขยะ และร่วมบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

          นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดงาน“เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน” (Climate Change, WE Change) ณ ลานกิจกรรมโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นรูปธรรม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดการต่อยอดนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง และกระตุ้นให้เกิดการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักร่วมกันแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกรอบอาเซียนให้กับภาคส่วนต่างๆเกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งระดับชาติและระดับรายสาขาเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามความดกลงปารีส (Paris Agreement) คือ ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 19 องตาเซลเชียส เพิ่มขีดความลามารถการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          รวมถึง การส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาประเทศที่ปล่อยกำซเรือนกระจกต่ำ โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหารและทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับแนกางที่นำไปส่ารพัฒนที่ปล่อยกำซเรือนกระจต่ำและสร้างความสามารถโนการพื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก