ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พร้อมหารือปลดล็อคประเด็นติดขัดที่ยังเหลือก่อนประกาศสรุปผลการเจรจาปลายปีนี้

วันที่ลงข่าว: 20/08/19

         นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEM (เอ-อี-เอ็ม) ครั้งที่ 51 การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป ครั้งที่ 7 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2562 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุม AEM และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะมีการประชุมที่สำคัญ 4 การประชุม ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเตรียมการก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี / การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ซึ่งรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ จะร่วมกันหารือสรุปความก้าวหน้าและความสำเร็จการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพฯ / การประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจา RCEP และปลดล็อคประเด็นติดขัดเพื่อให้ผู้นำประกาศสรุปผลการเจรจาในช่วงการประชุมสุดยอดอาร์เซ็ปในเดือนพฤศจิกายนนี้ // และ การประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าอาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีการค้าของประเทศคู่เจรจา 10 ประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่อาเซียนจะได้หารือพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ     

        ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมกันลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ข้อตกลงยอมรับร่วม ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์และชิ้นส่วนของอาเซียน // และ พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุง เพื่อให้กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

       นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ เตรียมรายงานความสำเร็จการทำงานของเสาเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ การจัดทำระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน พร้อมใช้ระบบในเดือนมีนาคม 2563 / การจัดทำระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ และ การตัดสินใจทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนให้ทันสมัยสามารถรองรับรูปแบบการค้าในปัจจุบันและลดอุปสรรคทางการค้า เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนแล้ว ยังเป็นผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยในภาพรวม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก