ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมืออาเซียน ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ลงข่าว: 08/07/19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมืออาเซียน ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

          นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกล่าวว่า จากผลสำรวจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่ามีองค์กรธุรกิจมากกว่าร้อยละ 85 ที่มีนโยบายด้าน CSR แสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการประกาศใช้เรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 จึงกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวขนานใหญ่ของภาคธุรกิจทุกองค์กร ทั้งในองค์กรขนาดกลาง หรือองค์กรขนาดเล็ก ก็จำเป็นต้องเร่งปรับตัว และเป็นการปรับตัวไปสู่การเดินตามแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น การดำเนินการเกี่ยวกับ CSR ในระดับอาเซียนควรเป็นการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นการทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งองค์กรและสังคมควบคู่กันไป ซึ่งสอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามกระบวนทัศน์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาครัฐและภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ที่ดำเนินงานด้านการความรับผิดชอบต่อสังคมในงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก