ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดให้ผู้สนใจเสนอขอรับทุนผลิตสื่อดีแก้ปัญหาการเผยแพร่สิ่งที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ และการใช้นวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมกับเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 28/06/19
               นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเปิดเวทีสนทนา เรื่องการขอทุนเชิงยุทธศาสตร์ : เขียนโครงการอย่างไรให้น่าสนใจ ว่า ตามที่รัฐบาล ได้ผลักดันให้เกิดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนงานในภาพรวมเพื่อแก้ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ดังนั้น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงต้องผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนที่จะผลิตสื่อที่ดี ไปสู่ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ล่าสุด ได้เปิดให้ผู้สนใจมาขอรับทุน ผลิตสื่อดีและเป็นประโยชน์   เชิงยุทธศาสตร์  โดยให้ยื่น ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ 202 ล้านบาท สามารถยื่นผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์ http://www.thaimediafund.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
              สำหรับโครงการ หรือ กิจกรรม ที่เสนอจะเกี่ยวข้องกับ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างกลไกแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ และการใช้ประทุษวาจา ในสื่อออนไลน์ ที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังต่อผู้คนในสังคม การรับมือกับข่าวปลอม การให้ความรู้ประชาชนให้เท่าทันสื่อ  การป้องกันเด็กติดเกม และการพนันออนไลน์  และการสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ  
ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก