ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ภายใต้ธีม “End Dengue : Start with me หยุดไข้เลือดออก : เริ่มต้นที่ตัวเรา”

วันที่ลงข่าว: 17/06/19

           นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) จากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการแพร่พันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคทำให้ภูมิภาคอาเซียนพบโรคนี้ ร้อยละ 70 จึงเห็นควรร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานและรณรงค์ฯ ไปด้วยกัน ในปีนี้ได้กำหนดธีมรณรงค์ “End Dengue : Start with me หยุดไข้เลือดออก : เริ่มต้นที่ตัวเรา”

          ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ได้เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในสถานที่สำคัญของชุมชน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และสถานที่ราชการ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ  รวมถึงสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งภายใน ภายนอก อาคารของหน่วยงานตนเอง และบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ด้วย 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก