ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ลงข่าว: 25/01/13

 

ที่ อบต.นาชุมเห็ด หมู่ 9 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำทีมคณะผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบสิ่งของช่วยเหลือ จากสภากาชาดไทย ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้แก่ชรา จำนวน 100 ชุด และมอบกายอุปกรณ์คนพิการ (ไม้เท้าค้ำยัน) จำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลนาชุมเห็ด พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน และภายในงานได้มีหน่วยงานจากส่วนราชการประจำจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว ร่วมกันออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่แก่พี่น้องประชาชน อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและดับเพลิงเบื้องต้น การบริการด้านช่าง/ด้านผังเมือง ให้คำปรึกษา แนะนำ สำรวจออกแบบประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร รับคำร้องขอรับบริการขุดบ่อน้ำตื้น ตรวจรักษาสัตว์/การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ การบริการเวชภัณฑ์ยาสัตว์ วัคซีนป้องกันโรค ซึ่งได้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจำนวนมาก โครงการ ”หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ประสงค์จะนำบริการของภาครัฐและเอกชน ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่ห่างไกล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างฯ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของประชาชนในพื้นที่ ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก