ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นครพนมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 24/01/13

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.59 น. ที่ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กออทิสติก เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ และในปีการศึกษานี้ จังหวัดนครพนมได้รับทุนการศึกษา จำนวน 111 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 555,000 บาท ทางมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมอื่น เช่น เปิดวีดีทัศน์ แนะนำศูนย์ฯ การแสดงเต้นประกอบเพลงจากเด็กนักเรียนศูนย์และนิทรรศการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก